Công trình trường học có phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường? Xin cấp giấy phép môi trường không?

Theo ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường thì các công trình trường học thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo đơn vị của ông Hùng, dự án trường học không thuộc loại hình dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ nên không thuộc đối tượng đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.

Để có cơ sở trình thẩm định và triển khai các thủ tục giao đất theo quy định, ông Hùng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, hướng dẫn đơn vị ông thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Do không có hồ sơ dự án đầu tư của dự án nên không đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể; đề nghị ông căn cứ vào tính chất và quy mô các hạng mục đầu tư của dự án, đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường) để xác định dự án có thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hay không.

Về nguyên tắc, có thể xác định trường học là cơ sở dịch vụ giáo dục. Ngoài ra, đề nghị lưu ý quy định tại số thứ tự 107 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Nguồn: Báo chính phủ

Xem thêm Sổ tay môi trường cơ sở tại đây. 

Được đăng vào

Viết bình luận