NHỮNG THAY ĐỔI MỚI TÍCH CỰC TRONG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG MỚI 2020 - Bảo vệ môi trường tự nhiên triệt để hơn

Luật Bảo vệ môi trường (Luật BVMT) Việt Nam qua các thời kỳ đã được thừa kế, phát huy những giá trị tốt và sửa đổi, bổ sung những giá trị chưa tốt. Năm 1993, luật BVMT đầu tiên của Viêt Nam ra đời. Những năm 2005, 2014 và 2020 luật BVMT được sửa đổi, bổ sung. Luật BVMT 2020 là bản luật hiện tại... ...