Thông báo tuyển dụng VINACEE Việt Nam

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2018 - 2019 Công ty CPKT Môi trường và Xây dựng VINACEE Việt Nam là Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn cung cấp các dịch vụ kỹ thuật môi trường, xây dựng, xử lý nước thải - nước cấp. Để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chúng tôi cần tuyể... ...