Hồ kiểm chứng sinh học - chỉ thị sinh học trong hệ thống xử lý nước thải

Hồ kiểm chứng sinh học – kiểm soát sự cố môi trường Sau sự cố môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung 4/2016, nhiều cơ quan chuyên môn, nhà khoa học cùng các cơ quan Trung ương và địa phương đã tìm nguyên nhân và đề xuất các giải pháp cải thiện hệ thống xử lý ... ...